Audyt energetyczny to ekspertyza techniczno-ekonomiczna, pomocna przy podejmowaniu decyzji w sprawie realizacji przedsięwzięć zmniejszających koszty zużycia energii dla potrzeb ogrzewania. Jego celem jest wskazanie rozwiązań technicznych, organizacyjnych i formalnych wraz z określeniem ich opłacalności. 

Audyt energetyczny wskazuje optymalne przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Optymalizacja dotyczy kosztów realizacji inwestycji oraz oszczędności energii. Audyt energetyczny stanowi jednocześnie założenia do projektu budowlanego. 

Audyt energetyczny może stanowić podstawę do uzyskania wsparcia finansowego. Zasadnicze źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych to:

- premia termomodernizacyjna lub remontowa,
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013,
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zgodnie z zapisami Ustawy o Wspieraniu Termomodernizacji i Remontów warunkiem niezbędnym dla uzyskania premii termomodernizacyjnej lub remontowej jest przedstawienie audytu energetycznego lub remontowego modernizowanego budynku. 

O premię termomodernizacyjną mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy:

- budynków mieszkalnych niezależnie od formy ich własności (budynki prywatne, spółdzielcze, wspólnot mieszkaniowych, zakładowe, miejskie),
- budynków zbiorowego zamieszkania (domy opieki społecznej, hotele robotnicze, domy studenckie, internaty i bursy szkolne, domu dziecka , domy rencisty oraz budynki o podobnym przeznaczeniu, w tym plebanie, domy zakonne i klasztory),
- budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego i wykorzystywanych przez nie do wykonywania zadań publicznych (szkoły, budynki biurowe, itp.),
- lokalnej sieci ciepłowniczej,
-lokalnego źródła ciepła.

Z premii mogą korzystać wszyscy inwestorzy, bez względu na status prawny, a więc: osoby prawne, jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty mieszkaniowe, osoby fizyczne, w tym właściciele domów jednorodzinnych.

Premia nie przysługuje jednostkom budżetowym i zakładom budżetowym. 

Premia termomodernizacyjna stanowi do 20% kredytu zaciągniętego na potrzeby realizacji inwestycji, przy czym nie może być ona większa niż 15 % kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. oraz dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii.

Premia remontowa może być przyznana wyłącznie inwestorowi przeprowadzającemu remont budynku wielorodzinnego oddanego do użytkowania przed 14.08.1961 roku. O przyznanie premii mogą się starać osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem osób fizycznych. Wysokość tej premii stanowi do 20% kredytu zaciągniętego na potrzeby realizacji remontu, jednak nie więcej niż 15% kosztów przedsięwzięcia remontowego. 

biuro@nieruchomoscikp.pl